Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er: Fyens Travklub

Klubbens hjemsted er: Odense

§ 2

Klubbens formål er:

– at varetage medlemmernes interesser overfor danske arrangører af travløb.

– at drage omsorg for at de af klubbens medlemmer, der deltager i travløb er ulykkes- og invaliditetsforsikret.

– at administrere amatørernes materialeforsikring ved travløb på Fyens Væddeløbsbane

– at støtte opdrættet af travheste på Fyn.

– at udbrede kendskab til travsporten.

§ 3

Som medlem kan optages:

– Fynske travhesteejere.

– Andre travsportsinteresserede, hvis medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

– Amatører, der får udstedt licens på Fynes Væddeløbsbane, skal være medlem af klubben.

§ 4

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves i januar måned.

§ 5

For at dække eventuelle skader, der forårsages på materialet under løb, har klubben stiftet en materialeforsikring, hvortil klubbens medlemmer betaler et fast beløb for hver deltagelse i amatørløb. For heste der starter privat, skal der betales i alle løb.

§ 6

Klubben afholder ordinær generalforsamling en gang årlig i februar måned, og følgende punkter skal indgå i dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Kontingent for det kommende år

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer

11. Valg af 1 suppleant

12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsættes skrifteligt.

Indkomne forslag bringes til medlemmernes kendskab inden generalforsamlingen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis denne finder anledning dertil, eller såfremt mindst 25 af klubbens medlemmer indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen, men nøjtagtig angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter påkrav fra medlemmerne.

§ 8

Enhver generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indvarsles skriftlig til hver enkelt medlem.

Generalforsamlingen vælger en dirigent.

Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved almindelig stemmeflertal, hvor andet ikke er vedtægtsbestemt.

Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt 1 medlem forlanger det.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.

§ 9

Generalforsamlingen vælger, blandt sine medlemmer, en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være i besiddelse af amatørlicens, samt mindst 1 uden licens, nemlig: formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for 1 år ad gangen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år med skiftevis afgang 3 og 3.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

§ 10

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler.

§ 11

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 5 af dens medlemmer er til stede.

Almindelig medlemsmøde indvarsles mindst 1 gang årligt, eller så ofte bestyrelsen finder anledning dertil.

§ 12

Et medlem, der modsarbejder klubbens interesser eller på anden måde udviser forhold, som kan virke til skade for klubben eller travsporten, kan af bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal ekskluderes af klubben.

Et sådant ekskluderet medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange eksklusionen forelagt for den førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusionen kan derefter først træde i kraft, når den har været forelagt generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmeflertal, om bestyrelsens eksklusion skal stå ved magt.

§ 13

Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 3/4 af de tilstedeværende stemmer for ændringen.

Skulle en sådan generalforsamling ikke være beslutningsdytig, indvarsles til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden 8 uger. Ved denne generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved simpel stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 14

Opløsning af klubben kan kun ske, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 8 ugers mellemrum vedtager opløsningen med 3/4 af de fremmødte stemmer.

Klubbens midler skal i så fald tilfalde FYENS VÆDDELØBSFORENING eller lignende forening (klub), som arbejder for travsporten.

§ 15

Kasserer og revisorer drager omsorg for, at klubbens midler er konstaterede til stede, samt at klubbens regnskab er revideret senest 2 uger inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Februar 1994