Billeder fra søndagens løb.

orm har lavet denne serie billeder af søndagens løb

https://photos.google.com/share/AF1QipOxIk3hFbFFNE_7hut9qCg7KYfNZNTYcY-TkIJCsDUVaLyGg7mkBCe5-CwztW5pKg?key=VGRSbTRybkdEdURYaEJJU19RZV9hamFTODBYSTVn